ERIC SHEMTOV . LOS ANGELES . TEL AVIV | Fruit & vegies | Photo 1