ERIC SHEMTOV . LOS ANGELES . TEL AVIV | Lisa Hamel | Photo 1