ERIC SHEMTOV . LOS ANGELES . TEL AVIV | Side bar | Photo 1