ERIC SHEMTOV . LOS ANGELES . TEL AVIV | Tear sheats | Photo 1