ERIC SHEMTOV . LOS ANGELES . TEL AVIV | Kismet | Photo 1