ERIC SHEMTOV . LOS ANGELES . TEL AVIV | Shelly haysmin | Photo 1